Termes i condicions generals de venda

Totes les relacions comercials entre midgard IT i la persona, empresa, companyia, entitat o organització ("Client") (col·lectivament midgard IT i el Client les "Parts") per a la venda de Productes i la prestació de Serveis tal com es defineixen més endavant ("Productes") es regeixen de forma general pels següents Termes i Condicions Generals de Venda ("Condicions Generals").
Llevat que es deroguin expressament en els termes i les condicions especials d'un producte o servei, o s'acordi el contrari per escrit entre les parts. Als efectes d'aquestes Condicions Generals, les parts acorden les definicions següents:
‐Usuaris Finals: qualsevol persona, empresa, companyia, entitat o organització que utilitzi productes del Client per al seu propi ús intern. En cas que el Client compri a midgard IT per al seu propi ús, llavors també entrarà en aquesta definició.
‐Productes: qualsevol maquinari o programari venut com a servei, o sota un model de llicenciament, incloent-hi qualsevol part. Almenys que s'inclogui una distinció entre clàusules aplicables a productes i serveis, qualsevol referència a productes serà inclusiva de serveis.
‐Serveis: qualsevol servei que midgard IT vengui al Client o proveeixi directament a l'Usuari Final del Client.
Cap modificació de les presents Condicions Generals serà vinculant llevat que s'acordi per escrit i sigui signada per un representant autoritzat de midgard IT.
El Client accepta plenament les Condicions Generals i les Condicions Especials aplicables a tots els productes sol·licitats a midgard IT. A més, el Client reconeix que certs Productes estan subjectes a termes i condicions particulars que midgard IT, un fabricant o un tercer pot imposar, els quals midgard IT, el fabricant o el tercer notificaran al Client o Usuari Final.
Midgard IT podrà actualitzar aquestes Condicions Generals de forma regular, prèvia notificació als Clients i publicació a la web de midgard IT. El Client accepta qualsevol actualització d'aquestes Condicions Generals i de les Condicions Especials, segons correspongui, en fer una comanda després de la publicació de les condicions actualitzades.
El client no podrà utilitzar les condicions següents per exigir un nou servei, informació o material, derivat o no del servei contractat. Qualsevol servei, informació o material serà ofert amb les condicions i els terminis que estableixi midgard IT.

1. PROPIETAT DE L'EQUIP
Els equips seran propietat del client una vegada satisfets tots els imports.

2. LLIURAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIPAMENT
2.1. Els terminis de lliurament són indicatius i no fixos.
2.2. Cada ordre de compra o entrega individual es considerarà autònoma i independent de qualsevol altra ordre de compra o entrega.
2.3. Els equips s'entenen lliurats, a plena satisfacció i en perfectes condicions de funcionament, quan el CLIENT subscrigui l'albarà oportú o acta de lliurament o instal·lació.
2.4. El Client és responsable davant de midgard IT d'assegurar l'exactitud dels termes de qualsevol ordre de compra i és l'únic responsable de la seva selecció i adequació per a un propòsit particular dels Productes en qualsevol ordre de compra.
2.5. Si el CLIENT no permetés la instal·lació/lliurament d'un equip o servei contractat dins el termini a aquest efecte fixat, li seran repercutibles les despeses i els danys ocasionats per la demora en aquesta instal·lació/lliurament.

3. GARANTIA DEL FABRICANT
3.1. Les parts reconeixen que midgard IT distribueix productes fabricats per tercers; per tant, la garantia per al funcionament correcte dels productes lliurats per midgard IT es limita a l'atorgada pel fabricant dels Productes, el proveïdor de Serveis o el desenvolupador de programari. Per tant, si el Client, o l'Usuari Final, troba un defecte als Productes, el Client sempre ha de buscar primer els recursos de la garantia del fabricant abans de presentar una reclamació contra midgard IT.
3.2. Només en la mesura prevista per la garantia del fabricant o del desenvolupador programari del Producte comercialitzat per midgard IT, en cas de comprovar-se defectes materials del Producte, midgard IT substituirà els components defectuosos. Això no obstant, la validesa d'aquesta última garantia està estrictament subjecta a l'ús exacte del producte subministrat, tal com s'especifica als catàlegs, advertiments i fullets d'instruccions.
3.3. Les reclamacions de garantia sobre els productes lliurats per midgard IT al Client han de ser enviats per correu electrònic o mitjançant el formulari de contacte del web de midgard IT dins el termini pertinent de la garantia del fabricant, adjuntant una còpia de la factura, del rebut o de l'albarà de lliurament, indicant clarament els motius del reclam. Després d'aquest termini, el reclam de garantia no serà acceptat.
3.4. En cap altre cas midgard IT està obligat a indemnitzar l'usuari o tercers per les conseqüències derivades de l'ús del producte, per danys directes o indirectes, accidents a persones, danys causats a béns diferents del material, pèrdua de benefici o lucre cessant, danys causats o que seran causats pel deteriorament o la pèrdua de dades registrades per lusuari.

4. GARANTIA LIMITADA DE MIDGARD IT
4.1. Si el Client demostra que un defecte en el funcionament del Producte és degut a un defecte atribuïble directament i exclusivament a midgard IT, Condicions Generals de Venda llavors midgard IT serà responsable si el defecte és tal que fa que el Producte sigui inadequat per a l'ús al que està destinat, en redueix el valor de manera apreciable, o si no té les qualitats promeses o essencials per al seu ús. midgard IT no serà responsable per oferir qualsevol tipus de garantia per serveis.
4.2. En aquest cas, les reclamacions relatives als Productes lliurats per midgard IT al Client s'han d'enviar per correu electrònic o mitjançant el formulari de contracte del web de midgard IT en un termini de 7 dies naturals a partir de la recepció del Producte, adjuntant-ne una còpia de la factura i de l'albarà de lliurament, en què s'indiquin clarament els motius de la reclamació i la raó per la qual el defecte és imputable a midgard IT. Un cop transcorregut aquest termini, la reclamació ja no podrà ser acceptada.
4.3. A menys que el Client rebi el consentiment previ per escrit del midgard IT, o tret que el defecte no hagi pogut ser conegut sense obrir l'embalatge, no s'acceptarà cap devolució a no ser que el Producte estigui intacte, en el seu embalatge original i sense adhesius o etiquetes diferents de les originals.
4.4. El Client serà l'únic responsable davant del seu Usuari Final de l'obligació de compliment segons allò definit per la Directiva de la UE 1999/44/CE del 25 de maig de 1999 i el compliment de la legislació local. D'acord amb aquestes obligacions, el Client garanteix a midgard IT contra totes les accions i/o reclamacions dels seus clients/Usuaris Finals, i es compromet a eximir midgard IT de qualsevol cost, càrrec, despesa i possible condemna, determinats per qualsevol omissió pel que fa a les obligacions aquí descrites.

5. QUALITAT DEL SERVEI
5.1. Midgard IT executarà el contracte oferint els serveis de manera competent i professional, complint els nivells de qualitat exigits i cuidant diligentment els materials del client que hagi d'utilitzar com a conseqüència del servei.
5.2. Midgard IT no serà responsable dels materials i/o serveis prestats per tercers, així com de la xarxa, elements, materials, instal·lacions, etc. del client, ni de la seva idoneïtat ni de la compatibilitat present o futura.
5.3. Els serveis es prestaran durant l'horari laboral de midgard i a la seu del client en cas de requerir un servei presencial.
5.4. El client facilitarà la tasca al personal de midgard IT en tot moment, fins i tot assignant-li a la seva seu un mòdul amb sistema informàtic.
5.5. El client designarà un responsable d'enllaç amb midgard IT de manera que les comunicacions entre el client i el midgard es canalitzaran a través d'aquest responsable.
5.6. El client serà responsable de la documentació i informació facilitada i de les conseqüències que se'n derivi.
5.7. La sol·licitud d'un servei i/o material per al client comportarà una planificació i la corresponent notificació de la data en què midgard IT podrà oferir el servei al client, en cas que el client, tercers, o de mutu acord es retardi o modifiqueu la data d'execució es procedirà novament a planificar.

6. CANCEL·LACIÓ DE LA COMPRA
6.1. Midgard IT es reserva el dret d'acceptar o rebutjar la sol·licitud de cancel·lació del client. La sol·licitud de cancel·lació ha de ser rebuda per escrit per correu electrònic oa través del web de midgard IT.
6.2. Llevat que s'estableixi el contrari, el Client no pot cancel·lar o reprogramar l'ordre de compra, sempre que els canvis no n'alterin els termes materials. Per a altres tipus de canvis, la possibilitat de cancel·lació o modificació estarà subjecta a la discreció i condicions de midgard IT.
6.3. Midgard podrà declarar resolt i vençut aquest contracte en cas d'incompliment de les obligacions contretes pel CLIENT i, en particular, la manca de pagament.
6.4. En cas que el lliurament dels Productes sol·licitats es faci impossible o més cara per causes que no depenen de la voluntat de midgard IT, midgard IT podrà rescindir, mitjançant una simple comunicació escrita (e-mail o un altre) al Client el contracte celebrat per la confirmació de comanda de midgard IT.
6.5. Si el Client desitja rescindir el contracte a causa d'un retard en el lliurament pel que fa al comunicat per escrit per midgard IT, haurà de sol·licitar l'aprovació de midgard IT per escrit en un termini raonable no inferior a 15 dies. El contracte es considerarà rescindit si midgard IT no ha realitzat el lliurament dins el nou termini assignat. El Client, en cas de terminació del contracte per manca de lliurament dins el termini assignat a midgard IT, renuncia expressament al dret de reclamar qualsevol dany per la manca de lliurament.
6.6. Seran a compte del CLIENT totes les despeses, incloses els honoraris d'advocats i drets de procuradors, que s'ocasionin a midgard per raó de qualsevol incompliment pel client, de les obligacions d'aquest moment.
6.7. Midgard IT podrà reclamar al CLIENT les despeses derivades dels serveis de provisió de connexions, configuració, assessorament, etc. realitzats, així com els materials i llicències adquirits per al CLIENT.
6.8. La garantia de satisfacció finalitza als 30 dies o mitjançant acceptació del sistema, s'exclou de la garantia de satisfacció qualsevol raó aliena al bon funcionament del sistema com les derivades de permanències adquirides anteriorment o millora de l'oferta per tercers.

7. CONFIDENCIALITAT I DADES PERSONALS
7.1. Ambdues parts guardaran confidencialitat sobre la informació que li faciliti laltra part en o per a lexecució del contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a informació confidencial. Aquest deure es mantindrà fins i tot finalitzada la relació comercial.
7.2. Dades personals: Responsable: Identitat: Cast Enginyeria a Informàtica, S.L. - NIF: B25465303. Dir. postal: C. Comerç 22, 25007 Lleida. Telèfon: 902947120. Correu electr.: administracion@midgard.és.
Tractem la informació que ens facilita per tal de prestar-los el servei sol·licitat i realitzar-ne la facturació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Teniu dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les vostres dades personals, per tant, teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

8. FACTURACIÓ I PAGAMENTS
8.1. Les factures seran satisfetes mitjançant la forma de pagament establerta a l'oferta. El client s'obliga a fer efectius els imports que se li hagin facturat a la data del venciment.
8.2. L'impagament de qualsevol import comportarà la pèrdua de qualsevol dret als serveis de midgard, estiguin relacionats o no amb el servei impagat o no. El client no tindrà dret a exigir cap altre servei a Midgard fins que aboni els imports impagats. Qualsevol actiu, llicència o bé del client que estigui en possessió de midgard passarà a ser un element de garantia de pagament fins que el client aboni els imports impagats.
8.3. A més, en cas d'impagament o de demora al pagament per part del Client, midgard IT té dret a rescindir immediatament qualsevol contracte en curs, sense cap compensació per al Client o qualsevol altra formalitat que no sigui una simple notificació per carta certificada o correu electrònic.
8.4. El client es compromet a satisfer les despeses judicials i extrajudicials que derivin de la reclamació de qualsevol impagament, així com de satisfer els interessos per demora que estableix l'art. 7 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre a més de limport de 34,9€, en concepte de despeses derivades per la devolució i requeriment de pagament.
8.5. Per als serveis i/o materials exclosos en aquest contracte que prèviament puguin valorar-se es realitzarà un pressupost, el pagament d'aquest es realitzarà segons la forma de pagament que reflecteixi, si aquest reflecteix un pagament inicial no es donarà per acceptat el pressupost fins que el pagament inicial sigui satisfet.
Per als serveis i/o materials que no es puguin valorar es realitzarà una provisió de fons sempre que midgard ho estimi, en aquest cas el client s'obliga a abonar l'import de la provisió de fons abans d'iniciar el servei o d'exigir-ne l'execució.
8.6. El lloc de compliment de totes les obligacions de pagament contingudes al present contracte és Lleida.

9. DESPESES I IMPOSTOS
Seran de compte i càrrec del CLIENT totes les despeses, els impostos, els arbitris, les taxes i les contribucions especials que graven l'atorgament de l'oferta, la tinença del bé, el seu ús i l'extinció de la relació jurídica que ara s'inicia, inclosa en la intervenció per fedatari mercantil, així com qualsevol despesa que es pugui derivar de l'oferta.

10. DOMICILI
Les parts designen com a domicili, a efectes de notificacions i requeriments, el consignat a l'oferta, notificant a l'altra part, qualsevol canvi d'aquest, i no es pot fixar en cap cas fora d'Espanya.

11. PERMISOS, SANCIONS I MULTES.
EL CLIENT s'obliga a l'obtenció dels permisos o autoritzacions d'índole governativa o administrativa que fossin requisits necessaris per a la utilització o el trasllat de l'equip contractat, així com a la realització dels controls o verificacions periòdiques indicades per l'Autoritat competent que correran a la seva càrrec, i aquest és responsable amb caràcter exclusiu de les sancions que puguin derivar-se de l'incompliment d'aquestes formalitats.
El CLIENT s'obliga així mateix, a satisfer totes les multes, sancions o indemnitzacions de tota mena, que li puguin imposar per raó de la utilització i el gaudi de l'equip.

12. RÈGIM JURÍDIC
Les parts, per a qualsevol controvèrsia, discrepància, aplicació o interpretació de les presents condicions, se sotmeten expressament, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, a la decisió de l'assumpte o litigi plantejat, mitjançant l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral del Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya, d'ara endavant TA-COEIC, a qui encomanen l'administració de l'arbitratge i la designació dels àrbitres. L'arbitratge serà d'equitat i es realitzarà d'acord amb el procediment establert al Reglament del TA-COEIC i, en allò no previst, segons la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge. Ambdues parts s'obliguen a acceptar i complir la decisió continguda al laude arbitral, dictat segons el que estableix l'esmentat reglament del TA-COEIC.
En cas que l'arbitratge no arribés a realitzar-se per mutu acord o fos declarat nul, ambdues parts se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.